zaterdag 2 februari 2013

Hassaka

Hassaka was voor het begin van de oorlog een stad van ongeveer 350.000 inwoners en de hoofdstad van de gelijknamige provincie in de uiterste noordoosthoek van Syrië over de Eufraat en grenzend aan de Tigris.


Deze hele regio vormt een arme, achtergestelde uithoek van Syrië. De stad ligt op ongeveer 80 kilometer van de Turkse grens en op ongeveer 60 kilometer van Irak. De stedelijke bevolking bestaat voor ongeveer de helft uit soennitische Arabieren, voor een kwart uit Koerden en voor een kwart uit christenen.


Juist omdat het een armlastige uithoek vormt, zijn de extreme gewelddadigheden die we uit de rest van Syrië kennen tot dusverre aan Hassaka voorbijgegaan. Dat betekende echter ook dat het grootste deel van de Syrische bevolking die het geweld in de rest van het land wilde ontvluchten naar Hassaka zijn gevlucht. Naar schatting zijn de afgelopen anderhalf jaar ongeveer 1 miljoen Syrische vluchtelingen naar de provincie Hassaka getrokken waarvan 300.000 in de stad Hassaka zelf die haar inwonertal dus zag verdubbelen.

Deze vluchtelingen zijn niet alleen bij burgers van Hassaka ondergebracht, maar vooral ook in scholen en andere openbare gebouwen. De toch al schaarse bestaansmiddelen en eerste levensbehoeften waarover de bevolking beschikt moesten nu met een twee keer zo grote bevolking gedeeld worden, hetgeen bijvoorbeeld de broodprijs heeft laten vertwintigvoudigen. Dat raakt vooral de toch al arme bevolking van Hassaka. Kerken en moskeeën in Hassaka proberen de ergste nood te lenigen. Internationale hulporganisaties zijn nog niet in de stad gesignaleerd.
Ook leiden overbevolking en algehele schaarste tot spanningen en conflicten die zich steeds meer uiten in gewelddadigheden en criminaliteit. Zo vinden ontvoeringen plaats van mensen waarvoor men losgeld denkt te kunnen krijgen. Van enig overheidsgezag is geen sprake meer. Regering noch oppositie hebben het voor het zeggen in Hassaka. De verschillende bevolkingsgroepen (soennitische Arabieren, Koerden en christenen) hebben elk hun eigen burgerwachten opgericht die in onderlinge samenwerking de rust en orde in de eigen wijken proberen te handhaven.
De bevolking vreest een toename van het geweld in de stad zelf of het uiteindelijk toch overslaan van de burgeroorlog uit de rest van Syrië naar deze regio. Geleidelijk komt daardoor toch ook een vluchtelingen-stroom op gang van Hassaka naar de buurlanden van Syrië.

Hulpproject
De Sint Georges Hassaka Vereniging werd in 2010, dus nog voordat er überhaupt sprake was van wat wel de Arabisch Lente genoemd wordt, in Hengelo opgericht door mensen die zelf afkomstig waren uit dit gebied. Het doel van deze vereniging was om de meest armlastigen onder de bevolking van Hassaka te ondersteunen. Geld voor voedselpakketten, voor onderwijs aan de kinderen of voor acute medische hulp.

In verschillende wijken van Hassaka heeft de vereniging eigen contactpersonen die zorgen dat de hulp terechtkomt bij de mensen die deze op dat moment het meest nodig hebben. Binnen de eigen Syrische gemeenschap in Hengelo en omgeving werd geld ingezameld en naar de contactpersonen in Syrië overgemaakt. Hoewel de achtergrond van de vereniging zelf een christelijke is, wordt bij de hulpverlening geen onderscheid gemaakt naar religie of etniciteit. De nood is bepalend voor de keuze wie hulp krijgt.

Sinds het uitbreken van de oorlog en de enorme toestroom van vluchtelingen uit de rest van Syrië zijn er veel meer behoeftigen in de stad en is de nood veel hoger. Daarom wordt in het kader van de bredere samenwerking in het kader van “Help IN Syrië Nu” geprobeerd een bredere doelgroep aan te spreken om te doneren. Door de bestaande en reeds vóór de oorlog opgebouwde structuur met contactpersonen ter plaatse kan de Sint Georges Hassaka Vereniging de verzekering geven dat het geld terechtkomt waar deze het meeste nodig is.

Zie verder:
www.sintgeorges.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten